Obama memes

Charm them by day , seek vengeance by night. OBAMA is BATMAN

obama obama (1) obama (2) obama (3) obama (4) obama (5)  obama (6)